Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông tư 32/2020/BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Tải về
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011; Tải về
Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Tải về
Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo Tải về
Thông tư 06/2020/TT-BNV 21/03/2021 Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xétt hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Tải về
Nghị định 04_2021 NĐCP 21/03/2021 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ Q Cập nhật uy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tải về
371 SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 27/03/2020 Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên GDTX nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
TT số 08/2020/TT-BGD ĐT 23/03/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
958/QĐ-UBDT 13/12/2019 Quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 Tải về
12